Procedura wydawnicza

Etap wstępny

 1. Przyjęcie tytułu (rozmowa z redaktorem odpowiedniej serii bądź z radą naukową czasopisma).
 2. Obliczenia kosztów.
 3. Procedury (kolejno) antyplagiatowa i recenzyjna (podpisanie umów z recenzentami: o braku konfliktu interesów oraz o napisanie recenzji w określonym czasie).
 4. Zapoznanie autora z wynikami systemu antyplagiatowego oraz recenzji oraz odniesienie się autora do sugestii zawartych w tych dokumentach.

 

Jeśli etap ten przebiegł pomyślnie można rozpocząć właściwy proces wydawniczy:

 1. Skierowanie pracy do redaktora merytorycznego i językowego (wraz z recenzją oraz wynikami systemu antyplagiatowego).
 2. Sporządzenie dokumentacji, oświadczenia związane z prawem autorskim oraz rozwiązanie kwestii praw autorskich dotyczących np. materiału ilustracyjnego (to wydawnictwo, a nie autor mogą być stroną w tej sprawie) oraz podpisanie umowy wydawniczej.
 3. Sporządzenie projektów typograficznego i graficznego.
 4. Autoryzacja, druga redakcja, ponowna autoryzacja, redakcja techniczna, skład wstępny.
 5. Korekta.
 6. Zakończenie składu. W przypadku publikacji elektronicznych – umieszczenie pliku w odpowiednim miejscu.
 7. Skierowanie do druku, korekta egzemplarza okazowego, odbiór nakładu.
 8. Zrealizowanie przez wydawnictwo ustawowego obowiązku dostarczenia egzemplarzy do bibliotek narodowych.


Procedura recenzji

Etap wstępny

 1. Przyjęcie tytułu (rozmowa z redaktorem odpowiedniej serii bądź z radą naukową czasopisma).
 2. Obliczenia kosztów.
 3. Procedury (kolejno) antyplagiatowa i recenzyjna (podpisanie umów z recenzentami: o braku konfliktu interesów oraz o napisanie recenzji w określonym czasie).
 4. Zapoznanie autora z wynikami systemu antyplagiatowego oraz recenzji oraz odniesienie się autora do sugestii zawartych w tych dokumentach.

 

Jeśli etap ten przebiegł pomyślnie można rozpocząć właściwy proces wydawniczy:

 1. Skierowanie pracy do redaktora merytorycznego i językowego (wraz z recenzją oraz wynikami systemu antyplagiatowego).
 2. Sporządzenie dokumentacji, oświadczenia związane z prawem autorskim oraz rozwiązanie kwestii praw autorskich dotyczących np. materiału ilustracyjnego (to wydawnictwo, a nie autor mogą być stroną w tej sprawie) oraz podpisanie umowy wydawniczej.
 3. Sporządzenie projektów typograficznego i graficznego.
 4. Autoryzacja, druga redakcja, ponowna autoryzacja, redakcja techniczna, skład wstępny.
 5. Korekta.
 6. Zakończenie składu. W przypadku publikacji elektronicznych – umieszczenie pliku w odpowiednim miejscu.
 7. Skierowanie do druku, korekta egzemplarza okazowego, odbiór nakładu.
 8. Zrealizowanie przez wydawnictwo ustawowego obowiązku dostarczenia egzemplarzy do bibliotek narodowych.


Procedury związane z etyką wydawniczą

Wydawnictwo „Gnome” opierając się na Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego (2012 r.) oraz na wytycznych stworzonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) przyjęło w swych działaniach standardowe i przejrzyste procedury, które umożliwiają czytelne, bezstronne i wiarygodne przeprowadzenie procesu wydawniczego.

Wszystkie publikacje naukowe skierowane do naszego wydawnictwa, jeszcze przed skierowaniem publikacji do opracowania redakcyjnego (merytorycznego i językowego), składu i druku przechodzą proces recenzyjny, zgodny ze wskazaniami odpowiednich ustaw i rozporządzeń funkcjonujących w obszarze uczelni i wydawnictw naukowych. I tak np. artykuł w czasopiśmie naukowym podlega tzw. procedurze „double blind peer review”, czyli tzw. „podwójnie ślepej oceny”, która oznacza, iż w przypadku każdego tekstu recenzenci artykułu nie poznają tożsamości autora, a autor (aż do chwili wydania) nie pozna tożsamości recenzenta. Taka procedura, przyjęta już od lat na Zachodzie i od kilku lat wprowadzana z powodzeniem w Polsce, oznacza, że każdy tekst, anonimowo, czyta, niezależnie od siebie, co najmniej dwóch specjalistów z danej dziedziny. Zespół recenzentów powoływany jest przez Radę Naukową danego czasopisma i uzupełniany corocznie o naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, a także powszechnie szanowanych w środowisku naukowym, mających poważny dorobek – respektowany w kraju i na świecie – oraz doświadczenie. Podobnie dzieje się w przypadku monografii (jedno- bądź wieloautorskich), najczęściej wydawanych w seriach wydawniczych, gdzie recenzentów powołują szefowie tychże serii. Szefowie serii powoływani są w oparciu o ich niekwestionowaną pozycję w środowisku naukowym, a także dorobek naukowy oraz doświadczenie recenzyjne. W przypadku monografii, gdzie personalia recenzentów są jawne, żeby zapobiec jakimkolwiek możliwym usterkom zakłócającym bezstronność i obiektywizm procesu, autorzy i recenzenci podpisują oświadczenia dotyczące niewystępowania konfliktu interesów. W przypadku monografii wieloautorskich, aby zapobiec niepożądanym praktykom (nazywanymi ghostwriting oraz guest / honorary  authorship) konkretni autorzy sporządzają oświadczenia precyzujące ich rzeczywisty udział procentowy ich wkładu autorskiego.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem, którym kierujemy się w pracy wydawniczej jest walka z plagiatami i autoplagiatami. Posiłkujemy się specjalistycznymi programami i systemami antyplagiatowymi, a rezultat ich stosowania otrzymują recenzenci oraz redaktor językowy danego tytułu, a w przypadku niepokojących wyników, także redaktor naukowy danej serii (rada naukowa czasopisma), wraz z którymi zostaje podjęta decyzja dotycząca dalszych losów danego tekstu i zakresu odpowiedzialności prawnej autora. Wydawnictwo nasze zastrzega sobie prawo, iż w przypadku stwierdzenia plagiatu (a także autoplagiatu) ma prawo tytuł odrzucić.

Współpracując z uczelniami mamy możliwość uzyskania rezultatów sprawdzenia danego tekstu w najbardziej znanym systemie antyplagiatowym, czyli JSA, bądź wcześniej systemu OSA. Polegamy także w pewnym stopniu na wieloletnim doświadczeniu naszych redaktorów językowych, którzy specjalizują się w pracy nad tekstami naukowymi.

Recenzje i wszelkie oświadczenia, a także wyniki testów antyplagiatowych przechowywane są w dokumentacji procesu wydawniczego danego tytułu. W naszej pracy staramy się, aby przyjęte przez nas transparentne, uczciwe i przeciwdziałające nadużyciom praktyki wpływały na polepszenie procesu recenzyjnego oraz wydawniczego, a tym samym sprzyjały rozwojowi polskiej nauki.