Marcin Maciołek
Jolanta Tambor

Przeszłość w teraźniejszości

Naszym celem jest dotarcie wraz z Czytelnikiem do historycznych korzeni zarówno jasnych, w miarę oczywistych reguł gramatycznych współczesnej polszczyzny, jak i różnych odstępstw od nich, które z dzisiejszego punktu widzenia określane są w (glotto)dydaktyce jako wyjątki. Tymczasem często nawet pobieżne poznanie procesu historycznego i ukazanie genezy pewnych zjawisk pozwala je łatwiej zaakceptować, a także – co ważniejsze – zapamiętać. Postanowiliśmy wziąć pod lupę te wyjątki polskiej gramatyki, które stanowią pozostałości po wcześniej obowiązujących zasadach i które są śladami procesów zachodzących w polszczyźnie przez wieki. Odwołujemy się również do hipotetycznego stanu prasłowiańskiego i ustaleń historyków języka nad przemianami towarzyszącymi wyodrębnianiu się języka polskiego ze wspólnoty prasłowiańskiej i kształtowaniu jego współczesnej postaci.

Jeszcze do niedawna unikano w nauczaniu gramatyki synchronicznej (opisowej) odniesień historycznojęzykowych. Osobiście uważamy, że takie odwołania przynoszą niezaprzeczalne korzyści...

[ze Wstępu]

76 stron kolorowych, format A4, cena 69 zł, ISBN 978-83-63268-66-4

Agnieszka Tambor

Nowa polska półka filmowa.
100 filmów, które każdy cudzoziemiec
zobaczyć powinien

Książka Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien to swoisty leksykon wiedzy o współczesnym polskim kinie. Dobór tytułów jest subiektywny, dzięki czemu znajdziemy w tym zestawie filmy bardzo różnorodne, pod wieloma względami. Książka może być traktowana jako podręcznik pomocny przy konstruowaniu programów lekcji filmowych, kulturowych i realioznawczych oraz w prowadzeniu zajęć na podstawie danych obrazów. Co ważne te lekcje, czy zajęcia nie muszą być wcale przeznaczone dla obcokrajowców. Propozycje sprawdzą się równie dobrze w pracy z polską młodzieżą, często nieobeznaną w kinie polskim. Wyróżniono w niej sześć kategorii: filmy ważne ze względu na twórcę, grę aktorską czy temat, adaptacje klasyki literackiej, inne i seriale.

Po tę pozycję mogą sięgnąć zarówno nauczyciele, którzy znajdą w niej informacje o produkcjach polskiego kina, jak i studenci zainteresowani poznawaniem polskiej kultury. Książka zawiera krótkie streszczenia i opinie Polaków i obcokrajowców, którzy dany film obejrzeli. Ponadto w zbiorze znajdują się nawiązania do literatury, języka i realiów kulturowych, które mają pomóc w odbiorze dzieł.

Uzupełnieniem propozycji zawartych w leksykonie mogą stać się scenariusze zajęć pomieszczone w książce Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

214 stron kolorowych, cena 58 zł, ISBN 978-83-63268-58-9, wyd. II

Jan Baron

Niebieskie krasomówstwo. Retoryka kazań maryjnych Jacka Liberiusza

Podjęcie problematyki maryjnej przez kaznodziejów wiązało się ze skłonnością do stosowania zabiegów i schematów retorycznych odpowiadających wyjątkowości przedmiotu wypowiedzi. Jednym z zamierzeń leżących u podstaw pracy jest wskazanie – na przykładzie kazań Jacka Liberiusza – właściwości retorycznych decydujących o swoistości kaznodziejstwa maryjnego.

Studia o kulturze i historii książki. Przeszłość –teraźniejszość

red. Agnieszka Łakomy-Chłosta i Karol Makles

Spis treści

Irena Socha, Profesor Danuta Sieradzka — historyk dziejów Śląska, książki i prasy

Jacek Kurek, Danuta Sieradzka — badaczka dziejów Chorzowa

Agnieszka Łakomy-Chłosta, Karol Makles, Dorobek naukowy Danuty Sieradzkiej w świetle bibliografii

Danuta Domalewska, „Przegląd Ekonomiczny” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie na tle wybranych czasopism społeczno-gospodarczych okresu międzywojennego

Katarzyna Tałuć, „Przyjaciel Rodziny”, jako narzędzie kształtowania czytelników na Śląsku

Agnieszka Lubera, Dary biblioteczne Ignacego Wolskiego dla Muzeum Narodowego w Krakowie

Katarzyna Žák-Caplot, Dzieje Biblioteki Muzeum Warszawy i jej kolekcji do końca lat 80. XX wieku

Hanna Langer, Edukacja STEM/STEAM w amerykańskich bibliotekach szkolnych (na wybranych przykładach)

Anna Marcol, Działalność edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach w latach 2008—2017

Agnieszka Łakomy-Chłosta, Działania bibliotek dla zachowania dziedzictwa kulturowego (wybrane projekty digitalizacji i archiwizacji fotografii)

Sylwia Bielawska, „Zapomniane wydawnictwa” — działalność wydawnicza państwowych wyższych szkół zawodowych. Postulaty badawcze

Karol Makles, Z zagadnień historii i kultury książki samorządu dwudziestolecia międzywojennego. Centralne instytucje nakładcze i ich działalność— zarys problematyki

Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Dzieje, wydarzenia i postacie historyczne w oczach szarych mnichów. Przeszłość w piśmiennictwie klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku

Agnieszka Gołda, Z dziejów kultury akademickiej dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie postępowania i wykładu habilitacyjnego Stefana Vrtela-Wierczyńskiego

Zygmunt Woźniczka, Wpływy lewicy w samorządzie Zagłębia Dąbrowskiego (wybrane aspekty)

Jarosław Pacek, Pole semantyczne terminu informacja w informatologii i naukach o kulturze

Postscriptum 2021 • 1 (27)

Z walizką w ręku – kobiety w podróży

Więcej o książce i link do pobrania 
na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.